Het Nieuwe Zorgwonen

Nederland is sinds enkele jaren aan het vergrijzen. Het aantal 65-plussers is sinds 1 januari 2012 hoger dan 25% van de totale bevolking. Dit komt neer op ruim 4 miljoen mensen. Deze ontwikkeling is van grote invloed op de manier waarop de zorg in ons land wordt geregeld.

Het huidige kabinet werkt op dit moment aan een nieuwe wet die de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moet gaan vervangen. Deze gaat waarschijnlijk vanaf 1 januari 2015 in werking. In de praktijk betekent dit dat ‘lichtere’ zorg (ZZP1 t/m ZZP4) wordt overgedragen aan gemeenten en zorgverzekeraars. Daarnaast zal voor de ‘zwaardere’ zorg (vanaf ZZP5) een nieuwe wet worden gemaakt, de zogenaamde Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ). Zie hiervoor ook “http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz/veranderingen-in-de-awbz”

Voor de huidige en toekomstige nieuwe verzorgingstehuizen houdt deze verandering nogal wat in. De mensen voor wie sprake is van ‘lichte’ zorg gaan zelf betalen voor de zorg. Voor mensen waarbij sprake is van ‘zware’ zorg wordt de Wet LIZ van toepassing. Het type woning moet aangepast worden aan deze nieuwe situatie waardoor mensen langer zelfstandig zullen blijven wonen. In de huidige verzorgingstehuizen is deze wijziging vaak niet voorzien, waardoor aanpassingen aan verzorgingshuizen nodig zijn. Anderzijds zullen nieuwe verzorgingshuizen anders worden ontworpen, zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen met een kleine zorgafdeling waarop zij terug kunnen vallen.

Het Nieuwe Zorgwonen

Brochure Het Nieuwe Zorgwonen

Door middel van het concept ‘Het Nieuwe Zorgwonen’ wordt ingehaakt op deze maatschappelijke ontwikkeling waarbij ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Maatvoering en voorzieningen die voorheen standaard behoorden tot het niveau van het verzorgingshuis zijn nu opgenomen in deze nieuwe ontwikkeling. Clustering van dit type woningen garandeert niet alleen dat zorg op afspraak gegeven kan worden, maar brengt ook saamhorigheid met zich mee. Wonen, Zorg en Welzijn maar dan anders. In deze opzet van geclusterd wonen gaat het om betaalbare huisvesting waarbij de functionaliteit en flexibiliteit van de woning voorop staat. Het Nieuwe Zorgwonen-concept is een gezamenlijke ontwikkeling van de Remmers Bouwgroep en De Groot Vroomshoop Bouwsystemen.

Informeer naar de mogelijkheden voor uw project!