6E Model

GreenCore is een ketensamenwerking van een negental gerenommeerde bedrijven die zich richt op de integrale verduurzaming van woningen en overige gebouwen voor onder meer woningcorporaties, institutionele beleggers en overheidsinstanties alsmede voor particuliere huizenbezitters / VvE’s.

De GreenCore partners zijn:
– Bouwbedrijf Remmers BV
– Alphons Coolen Bouw BV
– Sunburst, voor integraal advies duurzaam bouwen
– De Vierde Toren, samenwerkingsverband van architecten en stedenbouwkundigen

In de visie van GreenCore houdt verduurzaming meer in dan enkel het verbeteren van de energetische prestatie van een woning of gebouw. Te vaak zien we dat over verduurzaming wordt gesproken terwijl alleen de isolatiewaarde van de schil wordt verhoogd, nieuwe kozijnen worden geplaatst of zonnepanelen worden gemonteerd.
Verduurzaming houdt in dat de woning of het gebouw geschikt wordt gemaakt voor de komende decennia. Duurzaamheid heeft ook te maken met comfort, functionaliteit, beheersing woonlasten en beleving.

Om een integrale verduurzaming te realiseren heeft GreenCore het 6E-model ontwikkeld, een praktisch en functioneel instrument om de bestaande toestand, de ambitie en het resultaat meetbaar en controleerbaar te maken.
Het 6E-model is opgezet met gangbare en bestaande toetsinstrumenten en vormt de basis van een degelijk bouwproces. Binnen het 6E-model kunnen o.a. het Energielabel, GPR, Passief Bouwen worden ingepast. Doelstelling is primair om bestaand vastgoed te verduurzamen, maar het model dient ook om het bouwproces technisch, financieel, energetisch controleerbaar en inzichtelijk te maken op basis van vooraf gemaakte afspraken.

Bij een project dat volgens het 6E-model wordt gerealiseerd, is een balans gevonden tussen de volgende aspecten:

Energie – het energetisch verbruik van de woning of appartement en de hieraan gekoppelde labelling

Economie – de kosten van het gebouw, zowel in woonlasten, beheer als exploitatie, in het perspectief van de lange termijn

Ecologie – aspecten hierbij zijn de materialisatie van het bouwwerk, het waterbeheer, de groene ruimte rondom en eventueel op het gebouw

Ethiek – staat het gebruik van het object nog in verhouding tot de persoonlijke houding dan wel de bedrijfsethiek van de eigenaar

Ergonomie – beoordeeld wordt de functionaliteit, leefbaarheid  en veiligheid voor het toekomstige gebruik cq. de doelgroep

Esthetiek – de uitstraling en kleur van het object, de waardering ervan in de omgeving, de stedenbouwkundige kwaliteiten en eventuele historische waarde

Het ontwerpproces start met een nulmeting van het object. Dit is een rapportage van waarnemingen en een inventarisatie middels vragenlijsten welke aan alle betrokkenen worden voorgelegd.
Naast de nulmeting is ook de ambitie van de opdrachtgever belangrijk. Om deze ambitie te kunnen bepalen dient tevens inzicht in het resultaat van alle keuzemogelijkheden te worden verstrekt. Ook de financiering van de diverse keuzes wordt daarin meegenomen. Een afweging van de diverse oplossingen leidt tot een optimale definitie van het project.
De projectdefinitie geldt als uitgangspunt voor het te maken ontwerp.